Ordenação

· Entrevista com Sanghardarshin pelo também Dharmachari Manjupriya.

 

Þ Sangadarshin vídeo 1

 

Þ Sangadarshin vídeo 2